utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai
Studijų kryptis: Pedagogika
Studijų programos kodas: Nuo 2017 m. 6531MX012, iki 2017 m. 653X16008
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1080 €
Ištęstinės studijos: kaina 720 €

Ši programa skirta įgyti socialinės pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją. 2017 m. ir vėliau įstoję gaus ugdymo mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją.

Socialinio pedagogo profesinės veiklos paskirtis – vaiko socialinės gerovės siekis, ankstyvoji negatyviosios socializacijos prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, vaikui reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai.

Baigusieji Socialinės pedagogikos studijų programą galės dirbti:

 • švietimo ir globos (ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, kolegijose, aukštosiose mokyklose, neformaliojo ugdymo įtaigose,
 • vaiko globos, jaunimo, laisvalaikio užimtumo centruose, dienos užimtumo centruose, nevyriausybinėse organizacijose),
 • specialios paskirties švietimo ir globos institucijose (darbui su vaikais, turinčiais psichinę ir fizinę negalią, elgesio sutrikimų, su asmenimis, kuriems laikinai atimta arba apribota laisvė perauklėjimo arba bausmės atlikimo vietose),
 • socialinių ligų (narkotikų, psichotropinių medžiagų, alkoholio, smurto ir prievartos, prostitucijos, AIDS ir kt.) prevencijos ir reabilitacijos srityje (pedagoginiuose psichologiniuose centruose, narkomanijos ir kt. reabilitacijos centruose,
 • specializuotuose centruose atskiroms socialinėms grupėms ir kt.) socialinės veiklos organizavimui ir vadybai (darbas bendruomenėje, vaikų teisių apsaugos tarnybose, savivaldybių ar regioniniuose socialinės paramos centruose, švietimo valdymo struktūrose ir kt.)

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti specialistą, galintį organizuoti prevencinį darbą, dirbti su ugdytinių grupėmis, ugdytinių šeimomis, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiantį asmeninio ir profesinio socialinio pedagogo tobulėjimo.

Programa siekiama parengti specialistą, galintį padėti ugdytiniui geriau adaptuotis visuomenėje, ugdymo įstaigoje, pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis lavintis, mokytis, augti, sugebantį suburti komandą ir dirbti su kliento aplinka geresniems ugdymo rezultatams pasiekti.

Absolventai gebės:

 1. Ugdymosi procese naudoti įvairias mokymosi priemones, skaitmenines technologijas ir įrangą, didinančias mokymosi veiklų įvairovę, ugdymosi prieinamumą kiekvienam besimokančiam, įtraukiančias į mokymąsi grupėmis ir savarankiškumo ugdymu pagrįstą mokymąsi.
 2. Bendrauti visose ugdymosi aplinkose taisyklinga lietuvių kalba (sakytine ir rašytine forma).
 3. Vartoti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis akademiniais ir profesiniais tikslais.
 4. Rinkti, apdoroti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti tyrimo rezultatus, apie juos diskutuoti, formuluoti tyrimo išvadas ir rekomendacijas.
 5. Identifikuoti švietimo ir ugdymo tyrimo problemą, suformuluoti tyrimo tikslą, uždavinius ir hipotezes.
 6. Kurti saugią, tolerantišką, atvirą, skatinančią mokymąsi grupėmis ir bendradarbiaujant, įtraukiančią į sąveiką, dialogą bei partnerystę ir besimokančiojo emocinį, socialinį, intelektualinį, kūrybinį, dvasinį vystymąsi, taip pat individualų mokymąsi palaikančią ugdymosi aplinką.
 7. Bendrauti, bendradarbiauti ir motyvuoti besimokančiuosius, tėvus (globėjus), kolegas, socialinių ar švietimo pagalbą teikiančių tarnybų atstovus, siekiant bendrų tikslų.
 8. Vertinti besimokančiojo mokymosi raidą, pripažįstant kiekvieno individualumą, atpažinti individualius besimokančiųjų skirtumus, atsirandančius dėl amžiaus, asmenybės ypatumų, lyties, socialinės aplinkos, kalbos, tautybės, kultūros, specialiųjų ugdymosi poreikių ar kt., į juos atsižvelgti ugdymosi procese.
 9. Organizuoti prevencinį darbą.
 10. Organizuoti ir vertinti darbą su ugdytiniais ir jų grupėmis.
 11. Vertinti ir organizuoti darbą su ugdytinių šeimomis.
 12. Koordinuoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą.
 13. Prisiismti atsakomybę už savo darbo rezutatus, įvertinti jų poreikį ir padarinius žmogiškųjų vertybių, pagarbos žmogui, darrnos, pilietiškumo, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos aspektais.
 14. Reflektuoti savo pedsagoginę, andragoginę ar kitą švietimo veiklą, nustatys žinių ir gebėjimų spragas, apibrėš asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuos savarankišką mokymąsi.
 15. Tobulinti socialinio pedagogo profesines ir asmenines kompetencijas.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

ŽMOGAUS IR APLINKOS PAŽINIMAS

20

MODULIS

VAIKAS IR ŠEIMA

15
Profesinė aplinka 5 Šeimos ekologija 10
Informacinės technologijos 3 Socialinio pedagogo darbas 5
Profesinė kalba 9

MODULIS

SOCIALIZACIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI
15
Alternatyviai pasirenkamieji dalykai 3 Didaktika 3

MODULIS

VAIKO UGDYMAS

10 Alternatyviai pasirenkamas dalykas 3
Vaiko sveikatos ugdymas 3 Pedagoginė praktika 9
Edukologija 3
Bendroji ir raidos psichologija 4
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

PREVENCINIS UGDYMAS
15

MODULIS

SOCIALINĖS PARAMOS ORGANIZAVIMAS

30
Vaikų prevencinis ugdymas 5 Socialinė parama bendruomenėje 3
Neformalus vaikų ugdymas 3 Andragogika 4
Delinkventinė pedagogika 4 Vaiko teisių apsauga 4
Alternatyviai pasirenkamas dalykas

3

Socialinio aprūpinimo teisė 3

MODULIS

RIZIKOS GRUPĖS VAIKAS

15 Socialinių sistemų vadyba 4
Rizikos grupės vaikų resocializacija 8 Institucijų vadyba ir bendradarbiavimas 6
Socialiai pažeisti vaikai 4 Laisvai pasirenkamieji dalykai 6
Baigiamasis pedagogikos darbas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIS IR ASMENINIS TOBULĖJIMAS

15

MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

30
Socialinio pedagogo saviugda 4 Socialinė pedagoginė praktika 21
Nepilnamečių justicija 4 Baigiamasis darbas 9
Profesinis orientavimas ir konsultavimas 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

MODULIS

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIAI TYRIMAI

15
Socialinių tyrimų metodai 6
Socialiniai projektai ir programos 4
Supervizija 5

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

ŽMOGAUS IR APLINKOS PAŽINIMAS

20

MODULIS

VAIKAS IR ŠEIMA

15
Profesinė aplinka 5 Šeimos ekologija 10
Informacinės technologijos 3 Socialinio pedagopgo darbas 5
Profesinė kalba 9
Alternatyviai pasirenkamas dalykas 3

MODULIS

VAIKO UGDYMAS

10
Vaiko sveikatos ugdymas 3
Edukologija 3
Bendroji ir raidos psichologija 4
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

SOCIALIZACIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

15

MODULIS

RIZIKOS GRUPĖS VAIKAS

15
Didaktika 3 Rizikos grupės vaikų resocializacija 8
Alternatyviai pasirenkamas dalykas 3 Socialiai pažeisti vaikai 4
Pedagoginė praktika 9 Baigiamasis pedagogikos darbas 3

MODULIS

PREVENCINIS UGDYMAS

15
Vaikų prevencinis ugdymas 5
Neformalus vaikų ugdymas 3
Delinkventinė pedagogika 4
Alternatyviai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

SOCIALINĖS PARAMOS ORGANIZAVIMAS

20

MODULIS

SOCIALINĖS PARAMOS ORGANIZAVIMAS

10
Socialinė parama bendruomenėje 3 Socialinių sistemų vadyba 4
Andragogika 4 Institucijų vadyba ir bendradarbiavimas 6
Vaiko teisių apsauga 4

MODULIS

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIS IR ASMENINIS TOBULĖJIMAS

15
Socialinio aprūpinimo teisė 3 Socialinio pedagogo saviugda 4
Laisvai pasirenkami dalykai 6 Nepilnamečių justicija 4
Profesinis orientavimas ir konsultavimas 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

MODULIS

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIAI TYRIMAI

25

MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

20
Socialinių tyrimų metodai 6 Socialinė pedagoginė praktika su grupe ir bendruomene 11
Socialiniai projektai ir programos 4 Baigiamasis darbas 9
Supervizija 5
Socialinė pedagoginė praktika su ugdytiniu ir jo aplinka 10

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.