utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Studijų programos kodas: 6531EX044
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1392 €
Ištęstinės studijos: kaina 936 €

Pabaigę studijas absolventai gauna inžinerijos mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.  Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairiose elektros energetikos inžinerijos šakose:

  • atlikti ir organizuoti elektrinių, pastočių, elektros linijų ir vartotojų elektros įrenginių, apsaugos ir automatikos įtaisų, kontrolės matavimo sistemų montavimo, derinimo, bandymo ir matavimo darbus,
  • organizuoti elektros energetikos objektų elektros įrenginių remontą ir techninę priežiūrą,
  • organizuoti technologinį valdymą,
  • organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Elektros energetikos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos elektros energetikos inžinierių, profesijos bakalaurą įgijusį specialistą, turintį pakankamai žinių, gebėjimų bei įgūdžių, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, naudojant naujausias technologijas, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje, kuris savo profesinėje veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikytų optimalius ir saugius elektros ir automatikos įrenginius montavimo, derinimo, eksploatacijos darbams, kontroliuotų darbų kokybę, gebėtų nustatyti sistemų sutrikimų priežastis ir jas šalinti, planuotų ir organizuotų energetinio padalinio darbą, naudotųsi informacinėmis technologijomis, elektriniais-elektroniniais matavimo prietaisais, mokėtų parengti elektros tinklų ar automatikos sistemų projektą. Pasirinkęs Elektros skirstomųjų tinklų specializaciją gebėtų projektuoti, automatizuoti ir eksploatuoti skirstomuosius elektros tinklus, o pasirinkęs Įmonės elektros ūkio specializaciją – gebėtų projektuoti ir eksploatuoti įmonės elektros tinklą.

1. Žinios, jų taikymas:
1.1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, susies nagrinėjant elektros grandinių parametrus ir taikant skaičiavimo metodus.

1.2. Žinos galimus kabelių ir oro linijų konstrukcinius sprendimus ir jų įgyvendinimą.
1.3. Supras elektros tinklų struktūrą, elektrinių ir pastočių elektrinės dalies struktūrinės schemos parinkimo principus, analizuos įrenginius.
1.4. Išmanys elektros tinklų schemų rūšis ir jų sudarymo principus, taikymo tikslingumą.
1.5. Gebės paskaičiuoti elektros tinklo elementų reikiamą galią, elektros energijos technologines sąnaudas.
1.6. Žinos pastočių savųjų reikmių schemas bei supras kaip parinkti jų elementus.
1.7. Nagrinės elektros tinklo elementus įvairiais režimais, žinos normalių ir poavarinių režimų skaičiavimų metodus.
1.8. Gebės dirbti įvairiomis taikomosiomis programomis.
1.9. Išmanys projektavimo stadijas ir projekto elektrotechninės dalies dokumentacijos sudėtį.
1.10. Žinos įvairių montavimo ir paleidimo- derinimo darbų saugaus atlikimo reikalavimus, parinks priemones dirbančiųjų saugumo užtikrinimui, supras priešgaisrinės saugos, gamtosaugos ir ekologijos reikalavimus, susijusius su statybine montavimo veikla.
1.11. Išmanys elektros įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti taisykles ir procedūras, žinos projektinės ir eksploatacinės dokumentacijos privalomą apimtį ir atliktų montavimo darbų atidavimo užsakovui tvarką.
1.12. Supras elektrinių ir elektros tinklų elektros įrenginių darbo režimo palaikymo svarbą, operatyvinio darbo ir eksploatuojamų elektros įrenginių priežiūros darbų apimtis bei reikalavimus, užtikrinant patikimą jų funkcionavimą.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus:
2.1. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
2.2. Nagrinės elektros tinklų elementų patikimumo rodiklius ir vertins elektros energijos vartojimo efektyvumą.
2.3. Analizuos techninį ekonominį priimamų sprendimų pagrindimą, pateiks rezultatų praktines išvadas.
2.4. Nagrinės rinkodaros sistemą.
2.5. Organizuos rinkos tyrimą ir įvertins tyrimų rezultatus.
3. Specialieji gebėjimai:
3.1. Sudarys nesudėtingo objekto elektrotechninės dalies techninį projektą, parinks įrenginius, pateiks ekonominį vertinimą atsižvelgiant į etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
3.2. Išmanys elektros įrenginių montavimo darbus, darbų inžinerinį paruošimą, gebės ekonomiškai organizuoti bei vykdyti įrenginių montavimą atsižvelgiant į pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
3.3. Gebės eksploatuoti elektros tinklo įrenginius, pagal metodinius nurodymus tvarkys techninius.
3.4. Išsiaiškins būdingus elektros įrenginių gedimus ir pažeidimus, nagrinės elektros įrenginių remonto technologijas ir jų specifiką, sudarys elektros įrenginių remonto, techninės priežiūros, kompleksinių bandymų, atsarginių dalių poreikio planus.
ELEKTROS SKIRSTOMIEJI TINKLAI specializacijos
3.5. Gebės vertinti elektros kokybės užtikrinimo svarbą eksploatuojant ir projektuojant elektros tinklus. Nagrinės techninių sąlygų sudarymo tvarką.
3.6. Gebės analizuoti elektros tinklą, sudaryti tinklo atstojamąją schemą, atlikti skaičiavimus ir parinkti elektros tinklų pirminių ir antrinių grandinių elementus. Žinos elektros kokybės palaikymo priemones.
3.7. Supras pirminių, savų reikmių, relinės apsaugos ir automatikos, distancinio valdymo, signalizacijos, blokuočių įrenginių paskirtį, ekonomiškai pagristo varianto parinkimą ir gebės pateikti techninį ir ekonominį priimamų sprendimų pagrindimą bei supras saugaus eksploatavimo sąlygas, nagrinės relinės apsaugos ir automatikos principinių ir montavimo schemų sudarymą.
3.8. Žinos loginės algebros pagrindus. Nagrinės universaliųjų ir specialiųjų loginių valdiklių programavimo, diagnostikos principų taikymo galimybes.
3.9. Žinos reikalavimus pirminių įrenginių, relinės apsaugos ir automatikos, distancinio valdymo, signalizacijos, blokuočių, matavimo įrenginių eksploatavimui ir operatyviniam aptarnavimui, žinos remonto poreikio nustatymo principus, darbų saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius, pirmosios pagalbos teikimo reikalavimus.
ĮMONĖS ELEKTROS ŪKIS specializacijos
3.10. Mokės skaityti projektų brėžinius ir elektrines schemas, nagrinės techninę dokumentaciją.
3.11. Parinks galios ir apšvietimo grandinių elementus ir saugiai eksploatuos galios ir apšvietimo tinklus.
3.12. Ves elektros energijos apskaitą ir nustatys efektyviausius elektros įrenginių darbo režimus.
3.13. Supras elektros energijos vartotojo pareigas ir atsakomybę.
3.14. Žinos personalo, aptarnaujančio įmonės ūkį, kvalifikacijas.
3.15. Išmanys elektros įtaisų patikimumo teorijos pagrindus, vertins pagrindinių mazgų patikimumą
3.16. Supras bendruosius ir patikimumo bandymus, atliks elektros įrenginių patikimumo rodiklių skaičiavimus.
3.17. Išmanys apie transformatorių ir elektros mašinų eksploataciją, .
3.18. Išmanys apie elektros įrenginių diagnostiką.
4. Socialiniai gebėjimai:
4.1. Supras kaip sudaryti tinkamas sąlygas įmonei (padaliniui) funkcionuoti, aprūpinti darbo vietas reikiamais ištekliais, skirstyti darbus pagal veiklos pobūdį, rengti sąmatinę dokumentaciją, išmanys darbo normavimo principus, teisinius apskaitos ir kokybės kontrolės pagrindus, bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
4.2. Kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuos energetines sistemas, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
4.3. Nagrinės įmonės (padalinio) ūkinę veiklą bei finansinę būklę ir įvertins rinkodaros įtaką konkurencingumui, lanksčiai ir nestereotipiškai vertins reiškinius, bendradarbiaus su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais.
5. Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą., žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
5.2. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba bet ir užsienio kalba bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
5.3. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje.
5.4. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus.
5.5. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
5.6. Orientuosis elektros ūkio struktūroje, nagrinės ekonomikos pagrindus ir jos reguliavimo dėsnius, įvertins pasirinktos verslo aplinkos galimybes esant skirtingai konkurencinei aplinkai.
5.7. Vertins ekonominių reiškinių padarinius, nagrinės Lietuvos Respublikos įstatymus reglamentuojančius įmonės (padalinio) kūrimą ir jos veiklos organizavimą, žinos kaip parengti įmonės (padalinio) verslo planą.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Specialybės anglų kalba 6
Fizika 6 Teisės pagrindai 3
Matematika 7 Elektronika 5
Chemija 5 Darbo ir civilinė sauga 4
Elektrotechnika 3 Profesinės kalbos kultūra 3
Informacinės technologijos 3 Programavimo pagrindai 6
Informacinių technologijų praktika 3 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 Elektros mašinos ir transformatoriai 3
Medžiagotyra 3 Ekonomikos pagrindai 3
Automatinio valdymo teorija 6 Elektros energijos gamybos technologijos 3
Elektriniai matavimai 5 Elektros pavaros ir jų valdymas 5
Mechatronikos pagrindai 4 Elektros įrenginių montavimas ir eksploatavimas 7
Elektrinių matavimų praktika 3 Elektros įrenginių montavimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektros tinklai ir sistemos 6 2 specializacijos dalykas 5
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 3 specializacijos dalykas 4
Technologinė praktika 6 Baigiamoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimas 12
Vadybos pagrindai 3

1 pasirinktos specializacijos dalykas

3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinės kalbos kultūra 3 Specialybės anglų kalba 6
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Teisės pagrindai 3
Matematika 7 Chemija 5
Fizika 6 Elektrotechnika 3
Informacinės technologijos 3 Medžiagotyra 3
Įvadas į studijas Informacinių technologijų praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektronika 5 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6
Darbo ir civilinė sauga 4 Automatinio valdymo teorija 6
Programavimo pagrindai 6 Elektros mašinos ir transformatoriai 3
Mechatronikos pagrindai 4 Elektriniai matavimai 5
Pažintinė praktika 3 Elektrinių matavimų praktika 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Ekonomikos pagrindai 3 Vadybos pagrindai 3
Elektros energijos gamybos technologijos 3 Elektros tinklai ir sistemos 6
Elektros pavaros ir jų valdymas 5 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Elektros įrenginių montavimas ir eksploatavimas 7 Mikroprocesoriai ir valdikliai 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Elektros įrenginių montavimo praktika 6
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektrinės ir pastotės 3 Baigiamoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
Technologinė praktika 6
1 specializacijos dalykas 3
2 specializacijos dalykas 5
3 specializacijos dalykas 4

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.