Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: Polimerų ir tekstilės technologijos
Studijų programos kodas: 6531FX006
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1392 €
Ištęstinės studijos: kaina 936 €

Baigę studijas studentai gauna Technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai.  Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Šios studijų programos studentai gebės savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

 • drabužių projektavimas,
 • medžiagų paruošimo ir sukirpimo,
 • technologinių siuvimo procesų organizavimas,
 • technologinių siuvimo srautų projektavimas.

Studijų programos tikslas:

Parengti specialistą, gebantį projektuoti drabužius, išmanantį medžiagų paruošimo ir sukirpimo procesus, technologinių siuvimo srautų projektavimą bei darbo organizavimą juose, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų.

Studijų programos studijų rezultatai:

1. Žinios ir supratimas

 • Turi gamtos, fizinių ir technologijos mokslų žinių, žino ir supranta aprangos technologijų esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taiko jas priimant sprendimus profesinėje veikloje;
 • Supranta informaciją apie mados kryptis, geba analizuoti drabužio eskizą ar pavyzdį, nustato jo ir žmogaus santykį;
 • Žino ir supranta aprangos gaminių dizaino, projektavimo, konstravimo, medžiagų parinkimo, gamybos ir priežiūros technologijų, procesų organizavimo esminius aspektus ir sąvokas;
 • Žino ir supranta aprangos gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes bei apdorojimo ypatumus;
 • Žino ir supranta aprangos gamybos srautų charakteristikas ir organizavimo principus.

2. Specialieji gebėjimai:

 • Geba taikyti žinomas metodikas ir supratimą aprangos gaminių kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms apibrėžti, suformuluoti ir spręsti;
 • Geba analizuoti ir parengti konstrukcinę-techninę modelio dokumentaciją bei parinkti tinkamas medžiagas, technologinę įrangą, priemones ir būdus;
 • Geba įvertinti, pasirinkti ir taikyti tinkamą aprangos gamybos projektavimo, konstravimo ir modeliavimo metodikas;
 • Geba analizuoti aprangos gaminių apdorojimo technologijas ir sudaryti racionalų gaminio technologinio apdorojimo nuoseklumą;
 • Geba projektuoti technologinius aprangos gamybos srautus;
 • Geba stebėti ir kontroliuoti technologinius sukirpimo, apdailos ir siuvimo procesus ir jų kokybę;
 • Geba planuoti, valdyti ir vertinti aprangos gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais ir komercijos principais.

2.1. Siuvinių dizainas ir specialiosios technologijos (specializacija)

 • Geba numatyti naujų aprangos gaminių kūrimo ir projektavimo ypatumus, perdirbimo galimybes bei kokybės užtikrinimą;
 • Žino ir geba taikyti aprangos gaminių specialiąsias sujungimo technologijas ir originalius technologinius sprendimus;
 • Geba projektuoti gaminį pagal užsakovo pageidavimus, taikant įvairius kompozicijos ir iliustravimo technikas;
 • Geba taikyti mados tendencijas ir technologines naujoves kuriant naujas aprangos kolekcijas.

2.2. Aprangos gamybos ir verslo organizavimas (specializacija)

 • Geba organizuoti aprangos gamybos paslaugų tiekimo procesus atsižvelgiant į veiklos efektyvumą ir kokybę;
 • Geba organizuoti paruošimo, sukirpimo, siuvimo bei baigiamosios apdailos procesus, kuriant ir projektuojant originalius drabužius.

3. Gebėjimas atlikti tyrimus.

 • Geba rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir technologinės informacijos šaltinius;
 • Geba atlikti technologinius eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie aprangos gamyboje naudojamų medžiagų savybes, pasirinktų įrengimų įtaką galutinei gaminio kokybei.

4. Socialiniai gebėjimai

 • Geba prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities specialistais, perteikiant studijų patirtį ir įsisavintas aprangos technologijos žinias;
 • Geba prisiimti atsakomybę už technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

5. Asmeniniai gebėjimai

 • Geba dirbti savarankiškai ir komandoje aktyviai prisidedant prie grupės kuriamo darbo ar rezultato;
 • Moka raštu ir žodžiu gimtąja ir užsienio kalba bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene;
 • Supranta etines, normines bei socialines normas, susijusias su profesine praktika, ir geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant gyvenimo darnos ir veiklos karjeros;
 • Žino savo kompetencijos ribas, geba priimti kritiką, suvokia individualaus mokymosi svarbą individualiam profesiniam tobulėjimui.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Kalbos kultūra ir specialybės kalba 3 Specialybės užsienio kalba 3
Filosofija/Sociologija 3 IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai 4
Algebra ir analizinė geometrija 4 Siuvinių medžiagos 3
Bendroji ir medžiagų chemija 5 Siuvinių konstravimo pagrindai 6
Piešimas 3 Siuvimo įrengimai 6
Kompozicijos pagrindai 6 Siuvimo technologija 3
Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada 6 Kūrybinė praktika 5
Įvadas į studijas
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės užsienio kalba 3 Žmogaus sauga ir ekologija 3
Aprangos medžiagotyra 3 Ekonomikos pagrindai 3
Siuvimo technologija 6 Siuvinių automatizuotas projektavimas 6
Siuvinių meninė apdaila 3 Siuvinių medžiagos normavimas ir sukirpimas 3
Aprangos konstrukcinis modeliavimas 6 Produkto kokybės valdymas 3
Pažintinė praktika įmonėje 6 Lengvųjų ir viršutinių drabužių siuvimo praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Aprangos gamybos vadyba 3 Teisės pagrindai 3
Aprangos kolekcijų kūrimas 6 Baigiamoji praktika 9
Gamybinė praktika 6 Pasirinktos specializacijos dalykai:
Pasirinktos specializacijos dalykai: 1 specializacijos dalykas 3
1 specializacijos dalykas 6 2 specializacijos dalykas 3
2 specializacijos dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
3 specializacijos dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Kalbos kultūra ir specialybės kalba 3 Algebra ir analizinė geometrija 4
Filosofija/Sociologija 3 IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai 4
Bendrųjų ir medžiagų chemija 5 Kompozicijos pagrindai 6
Piešimas 3 Siuvinių medžiagos 3
Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada 6 Siuvimo technologija 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės užsienio kalba 3 Specialybės užsienio kalba 3
Ekonomikos pagrindai 3 Aprangos gamybos vadyba 3
Siuvinių konstravimo pagrindai 6 Siuvimo įrengimai 6
Siuvimo technologija 3 Aprangos konstrukcinis modeliavimas 6
Kūrybinė praktika 5 Pažintinė praktika įmonėje 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Teisės pagrindai 3 Žmogaus sauga ir ekologija 3
Aprangos medžiagotyra 3 Siuvinių meninė apdaila 3
Siuvinių automatizuotas projektavimas 6 Siuvinių medžiagos normavimas ir sukirpimas 3
Lengvųjų ir viršutinių drabužių siuvimo praktika 9 Produkto kokybės valdymas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Gamybinė praktika 9
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Aprangos kolekcijų kūrimas 6 Baigiamoji praktika 9
Pasirinktos specializacijos dalykai: Baigiamojo darbo rengimas 12
1 specializacijos dalykas 6
2 specializacijos dalykas 6
3 specializacijos dalykas 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Studentai turi galimybę riktis iš šių specializacijų:

 • Siuvinių dizainas ir specialiosios technologijos
 • Aprangos gamybos ir verslo organizavimas

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu