Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Studijų programos kodas: 6531EX042
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai); ištęstinė (4 metai)

Pabaigęs studijas absolventas gauna  Inžinerijos mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: absolventas gali dirbti ūkinės veiklos įmonėse, valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose aplinkos apsaugos inžinieriumi, ekologu arba užimti kitas su aplinkos apsauga susijusias pareigas.

Studijose įdiegta probleminio mokymo/si sistema, išplėtotos studentų e-mokymosi galimybės.

Studijas galima tęsti universitetuose pagal Technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos studijų krypties programas.

Po išlyginamųjų studijų galima įgyti akademinio bakalauro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų preogramos absolvento Tomo Karklinio pasakojimas apie studijas čia.

Studijų programos tikslas - parengti aplinkos apsaugos inžinerijos specialistą, turintį aukštąjį koleginį išsilavinimą, įgijusį fundamentinių, socialinių mokslų ir inžinerijos žinių, reikalingų aplinkos apsaugos srityje, atitinkantį darbo rinkos poreikius, gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, domėtis aplinkos apsaugos technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti praktiškai, žinantį aplinkosauginių inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, sugebantį palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1.1. Žino bendruosius gamtos mokslų, matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti aplinkos apsaugos inžinerijos fundamentinius pagrindus.
1.2. Žino aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus bei aplinkos inžinerijos sąvokas.
1.3. Turi pagrindinių praktikoje svarbių aplinkos inžinerijos technologijų (vandens gerinimo ir nuotekų valymo, oro taršos mažinimo, atliekų tvarkymo ir dirvožemio apsaugos, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo) žinių ir geba jas taikyti sprendžiant aplinkosaugines problemas, pritaikant gerai žinomas praktikoje patikrintas technologijas.
1.4. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
1.5. Turi teisinių ir ekonominių žinių pagrindus, aktualius aplinkos apsaugai.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba parinkti ir atlikti tinkamus laboratorinius tyrimus aplinkosauginiams uždaviniams spręsti ir analizuoti jų rezultatus, pateikti išvadas.
2.2. Turi darbo įgūdžių su aplinkosauginiams tyrimams naudojama įranga.
2.3. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
2.4. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus
Specialieji gebėjimai
3.1. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje .
3.2. Geba analizuoti inžinerinius projektus ir vykdyti bei valdyti jų įgyvendinimą .
3.3. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
3.4. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
3.5. Geba parinkti aplinkosauginiu požiūriu veiksmingas priemones, užtikrinančias geriausių prieinamų gamybos būdų ir taršos prevencijos įgyvendinimą.
3.6. Geba parengti aplinkosauginės veiklos dokumentus
Socialiniai gebėjimai
4.1. Moka bendrauti su specialistais ir kitais inžinerinės bendruomenės atstovais.
4.2. Geba tinkamai analizuoti, surinkti ir naudoti duomenis, pateikiant visuomenei aiškius ir logiškus sprendinius į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
4.3. Geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai 
5.1. Geba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
5.2. Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant aplinkosauginius uždavinius
5.3. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
5.4. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Aplinkos apsaugos technologijų specializacijos studijų rezultatai:
1.4. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
2.3. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
2.4. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus
3.1. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje .
3.2. Geba analizuoti inžinerinius projektus ir vykdyti bei valdyti jų įgyvendinimą .
3.3. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
3.4. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
3.5. Geba parinkti aplinkosauginiu požiūriu veiksmingas priemones, užtikrinančias geriausių prieinamų gamybos būdų ir taršos prevencijos įgyvendinimą.
4.2. Geba tinkamai analizuoti, surinkti ir naudoti duomenis, pateikiant visuomenei aiškius ir logiškus sprendinius į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
5.2. Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant aplinkosauginius uždavinius
5.3. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
5.4. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Aplinkos apsaugos organizavimo specializacijos studijų rezultatai:
1.4. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
1.5. Turi teisinių ir ekonominių žinių pagrindus, aktualius aplinkos apsaugai.
2.3. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
2.4. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus
3.1. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje .
3.3. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
3.4. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
5.3. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
5.4. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
3.6. Geba parengti aplinkosauginės veiklos dokumentus

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 6 Matematika 4
Teisės pagrindai 3 Chemija 5
Profesinės kalbos kultūra 3 Elektrotechnika ir elektronika 4
Filosofija/Sociologija 3 Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 5
Matematika 5 Darbo ir civilinė sauga 3
Fizika 6 Ekonomika ir vadyba 6
Ekologija ir aplinkotyra 4 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Atsinaujinantys energijos šaltiniai/Kraštotvarka ir apželdinimas 4 Inžinerinė hidrologija 3
Aplinkos apsaugos politika ir teisė 5 Modulis Vandens ištekliai ir jų apsauga 15
Modulis Atmosferos apsauga 15 1. Vandens chemija ir mikrobiologija 4
1. Cheminiai procesai aplinkos ore 4 2. Vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologijos 8
2. Kietųjų dalelių ir dujinių išlakų valymo technologijos valymo technologijos 8 3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3
3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3 Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša 3 Baigiamoji praktika 9
Modulis Atliekų tvarkymas ir dirvožemio apsauga Pasirinktos (Aplinkos apsaugos technologijų arba Aplinkos apsaugos organizavimo) specializacijos dalykai:
1. Dirvožemio apsauga 4 1. specializacijos dalykas 3
2. Atliekų tvarkymo technologijos 8 2. specializacijos dalykas 3
3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3 3. specializacijos dalykas 3
Technologinė praktika 9 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
Pasirinktos specializacijos dalykas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 6 Matematika 4
Teisės pagrindai 3 Fizika 6
Filosofija 3 Ekonomika ir vadyba 6
Matematika 5 Ekologija ir aplinkotyra 4
Chemija 5 Pažintinė praktika 3
Įvadas į studijas
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinės kalbos kultūra 3 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša 3
Elektrotechnika ir elektronika 4 Modulis Atmosferos apsauga 15
Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 5 1. Cheminiai procesai aplinkos ore 4
Darbo ir civilinė sauga 3 2. Kietųjų dalelių ir dujinių išlakų valymo technologijos 8
Aplinkos apsaugos politika ir teisė 5 3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Atsinaujinantys energijos šaltiniai/Kraštotvarka ir apželdinimas 4 Modulis Atliekų tvarkymas ir dirvožemio apsauga 15
Inžinerinė hidrologija 3 1. Dirvožemio apsauga 4
Modulis Vandens ištekliai ir jų apsauga 15 2. Atliekų tvarkymo technologijos 8
1. Vandens chemija ir mikrobiologija 4 3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3
2. Vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologijos 8 Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika 9
3. Modulio kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Technologinė praktika 9 Baigiamoji praktika 9
Pasirinktos (Aplinkos apsaugos technologijų arba Aplinkos apsaugos organizavimospecializacijos dalykai: Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
1. specializacijos dalykas 6
2. specializacijos dalykas 3
3. specializacijos dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą