utenos-kolegija.lt

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

  • neturi akademinių skolų;
  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
  • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys:

  1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje:
    1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
    2. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip;
  2. kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją;
  3. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta kompensacija.

Asmenims, įstojusiems po 2017 01 01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas

Šio Aprašo nuostatos taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d., iki 2016 m. gruodžio 31 d. į Kolegiją priimtiems asmenis už studijas sumokėta kaina kompensuojama vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 „Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Utenos kolegijos už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašu patvirtintu Kolegijos direktoriaus 2011-08-31 d. įsakymu Nr. V-254.

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas galimas ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS

Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.