utenos-kolegija.lt

STUDENTŲ DĖMESIUI!

Informaciją , Valstybės finansuojamose studijų vietose studijavusiems studentams ir studentams, gavusiems studijų stipendiją, pašalintiems iš kolegijos arba nutraukusiems studijas, dėl lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą rasite šiame apraše: LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ STUDIJŲ KAINAI APMOKĖTI, ARBA JŲ DALIES GRĄŽINIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ ATVEJŲ BEI TVARKOS APRAŠAS

2016  m. gruodžio 23 d. Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu Nr. AT-52 patvirtinti šie dokumentai:

 

  1. UTENOS KOLEGIJOS GERAI BESIMOKANČIO STUDENTO NUSTATYMO, STUDENTŲ ROTACIJOS IR STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS.

Aprašas skirtas Kolegijos studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose bei reglamentuoja Kolegijos pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų vienerių studijų metų gerai besimokančio studento nustatymo pagal galiojančią studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo procedūras.

  1. UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS KEITIMO TVARKOS APRAŠAS.

Aprašas taikomas Kolegijos studentams, kurių studijas finansuoja valstybė ir kurie ketina keisti studijų programą ir (ar) studijų formą; asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose kitoje kolegijoje ir keičiantiems studijų programą Kolegijoje; Kolegijos studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir keičiantiems studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų srityje Kolegijoje.

  1. UTENOS KOLEGIJOS STUDENTŲ KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO TVARKA.

Studentų konkursinė eilė sudaroma siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus. Šios eilės pagrindu atrenkami studentai, kuriems skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus; kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina; kuriems skiriama valstybės remiama paskola ir kita.

Mokestis už studijas

Studentas, pagal Studijų sutartį mokestį už studijas sumoka per kiekvieno semestro pirmąsias 20 dienų (rudens semestro – iki rugsėjo 20 d. ir pavasario semestro – iki kovo 1 d.).

Sumokama: AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628, būtina nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, akademinę grupę (pvz.: Vardenis Pavardenis, asm.kodas xxxxxxxxxxx, gr. T-16).

Skatinamosios stipendijos

NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE IR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE STUDIJŲ VIETOJE, DĖMESIUI!

UTENOS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Stipendijų skyrimo komisijos posėdžio įvykusio  2019 m. vasario 15 d. nutarimu yra paskirtos skatinamosios stipendijos:
  1. valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams;
  2. valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams studijuojantiems nuo 2017-09-01
pagal studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį šia tvarka:

Pasiekimų lygmenį galima pasitikrinti pagal šias lenteles. <čia>

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ,

Pasiekimų lygmuo

Stipendijos dydis, Eur

Puikus

60,-

NUOLATINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS 10.00 BALŲ

Puikus

35,-

IŠTĘSTINIŲ  STUDIJŲ STUDENTAMS, KURIŲ SVERTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIS NE MAŽESNIS NEGU 9.00 BALAI

Puikus

20,-