Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt
 

Renginių vadyba ir scenos menas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė - 3 metai.

Kuo įdomi ši studijų programa?

Kultūros bei meno renginių organizavimo srities vadybininkas dažniausiai užsiima pramoginių kultūrinių projektų ar renginių organizavimu, kultūros produkto pertransformavimu arba paraiškų rengimu įvairiems fondams. Šios srities vadybininkai yra tarpinė grandis tarp administratoriaus ir menininko, todėl turi labai gerai išmanyti kiekvieno žanro kolektyvo niuansus. Todėl šios studijų programos tikslas yra ruošti renginių vadybininkus, gebančius savarankiškai ir komandoje dirbti kultūros bei meno renginių organizavimo srityse, išmanančius šiuolaikinių scenos menų specifiką ir gebančius inicijuoti, kurti bei valdyti kūrybinius projektus.

Studijų programos Renginių vadyba ir scenos menas turinys ir yra išskirtinis tuo, jog ekonomikos, finansų ir vadybos dalykai yra derinami su scenos meno pažinimo dalykais, kuriuos dėstys įvairių sričių profesionalai praktikai. Būsimi šios studijų programos specialistai šalia vadybininkui būtinų žinių ir gebėjimų, labai gerai išmanys ir scenos meno niuansus, reikalingus atskirų žanrų kolektyvų veikloms organizuoti.

Tokių specialistų poreikis jaučiamas jau dabar, o netolimoje ateityje dėl demografinių priežasčių -  dalis kultūros įstaigose dirbančių specialistų jau yra pensinio amžiaus arba netrukus jo sulauks -  dar labiau padidės.

Ką gebėsite baigę šią studijų programą?

Baigę šią studijų programą:

 • Turėsite žinių apie Lietuvos ir tarptautinę kultūros politiką bei kūrybines industrijas.
 • Žinosite teatro, muzikos, šokio meno istoriją, žanrus, stilius, suprasite ir išmanysite scenos kalbą.
 • Žinosite ir suprasite pagrindines vadybos teorijas ir funkcijas bei gebėsite jas taikyti vadybiniuose procesuose.
 • Žinosite ir suprasite pagrindines ekonomikos, finansų ir marketingo teorijas, žinosite ir suprasite/mokėsite taikyti darbo ir civilinės teisės įstatymus.
 • Turėsite žinių apie kultūros renginių projektų rengimą, išmanysite renginių darbo saugos reikalavimus.
 • Gebėsite organizuoti kokybinius ir kiekybinius taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus.
 • Gebėsite vertinti Lietuvos ir kitų šalių regioninės bei etninės kultūros savitumus, tradicijas ir vystymosi tendencijas.
 • Gebėsite analizuoti Lietuvos ir kitų šalių meno bei kultūros verslo aplinką, interpretuoti gautus duomenis bei pateikti problemų sprendimus.
 • Gebėsite rinkti, kritiškai vertinti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas pristatyti profesionalams bei visuomenei.
 • Gebėsite kurti, organizuoti ir įgyvendinti įvairius kultūrinius renginius, valdydami turimus finansinius išteklius ir atsižvelgdami  į darbo saugos reikalavimus.
 • Gebėsite kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus.
 • Gebėsite užtikrinti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, naudodamiesi informacinėmis ryšio technologijomis.
 • Gebėsite taikyti skaitmeninio marketingo ir socialinių medijų priemones kultūros ir renginių organizavimo srityse, gebėsite parduoti kultūros paslaugas.
 • Gebėsite bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais valstybine ir užsienio kalba.
 • Gebėsite vykdydami profesinę veiklą vadovautis profesine etika ir pilietiškumo principais bei prisiimti atsakomybę už pasiektus rezultatus.
 • Gebėsite profesinei veiklai sutelkti komandą ir jai vadovauti.
 • Įgysite raiškaus kalbėjimo įgūdžių lietuvių ir užsienio kalba.
 • Gebėsite veiklą planuoti, analizuoti, pasirinkti tinkamas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius.
 • Suprasite nuolatinio mokymosi svarbą profesiniam tobulėjimui ir gebėsite savarankiškai tobulinti turimas ir įgyti naujų kompetencijų.

Kokios būtų karjeros galimybės?

Baigę Renginių vadybos ir scenos meno studijų programą galėsite dirbti įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) kultūrinės ir laisvalaikio veiklos organizavimo ir kultūrinių bei laisvalaikio paslaugų teikimo institucijose, būsite pasirengę pradėti ir plėtoti savo kultūrinės ir laisvalaikio veiklos verslą. Dažniausios darbo vietos – įvairūs kultūros centrai, teatrai, galerijos, renginių organizavimo įmonės, bibliotekos.

Kokius dalykus studijuosite?

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Bendravimo psichologija, Profesinės kalbos kultūra, Užsienio kalba I (anglų, vokiečių).

Studijų krypties dalykai: Meno filosofija, Ekonomikos pagrindai, Retorika, Kultūros ir meno istorija arba Kostiumo istorija, Teatro industrija, Taikomieji tyrimai, Dalykinė komunikacija arba Verslo etika, Literatūros istorija, Darbo ir žmogaus sauga, Vadyba, Muzikos industrija, Vaidyba, Etnokultūra, Renginių vadyba ir organizavimas, Renginių industrijos, Medijų technologijos, Rinkodara, Finansų pagrindai, Scenos judesys, Užsienio kalba II (rusų), Tarpkultūrinė komunikacija, Dokumentų valdymas, Kultūros ir meno projektų valdymas, Darbo ir civilinės teisės pagrindai, Scenografija, Kultūros tendencijos.

Praktikos: Scenos menų įgūdžių lavinimo praktika, Renginių organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Turizmo paslaugų vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė - 3 metai; ištęstinė - 4 metai.

Kuo įdomi ši studijų programa?

Studijuodami šioje studijų programoje turėsite galimybę įgyti praktinius gebėjimus Utenos kolegijoje įkurtame moderniame Mokomajame svetingumo centre, kuriame yra viešbučio kambariai, mokomoji virtuvė, mokomasis baras, registratūra, modernios auditorijos. Taip pat specialybės praktiniai įgūdžiai bus gilinami Utenos kolegijoje veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kur studentai turi galimybę įgyti tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir patobulinti kūrybiškumo, verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius. Studijų metu dirbama su turizmo versle taikomomis specializuotomis kompiuterinėmis programomis Rezervation Partner, Presta, Amadeus ir kt. Studentams sudaroma unikali galimybė susipažinti su turizmo verslo praktikais, įgyti praktinės patirties sprendžiant verslo užduotis, siekti metų versliausios komandos nominacijos Lietuvos kolegijų verslumo konkurse „Profadienis“.

Studijuodami šioje programoje studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienio (Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) šalių aukščiausios klasės viešbučiuose, vykti dalinių studijų į Bulgarijos, Turkijos, Latvijos, Portugalijos ir kt. šalių aukštąsias mokyklas.

Utenos kolegija yra tarptautinės Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos SPACE narė, todėl studentai turi galimybę laikyti egzaminą SPACE Euroverslo,  Euroturizmo arba Eurokalbų diplomui gauti.

Ką gebėsite baigę šią studijų programą?

Baigę šią studijų programą:

 • Suprasite šiuolaikinio turizmo verslo tendencijas bei pasaulinio turizmo verslo aplinką ir gebėsite ją analizuoti.
 • Išmanysite turizmo geografiją, turizmo paslaugų rinkinius bei kelionės maršruto ir programos sudarymo principus identifikuojant rinkos ir individualių turistų poreikius.
 • Išmanysite ir gebėsite taikyti turizmo verslo teisės aktus, socialinės atsakomybės, etikos principus ir vertybines nuostatas profesinėje veikloje.
 • Gebėsite vykdyti tyrimus, taikant naujausius tyrimo metodus, gebėsite sisteminti, apdoroti, analizuoti gautus duomenis ir gautus tyrimų rezultatus panaudoti turizmo verslo įmonės problemų identifikavimui ir jų sprendimui.
 • Gebėsite organizuoti ir vykdyti turizmo subjektų, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose, ūkinę ir finansinę veiklą, (su) valdyti procesus ir priimti sprendimus kintančioje turizmo verslo aplinkoje.
 • Gebėsite naudotis taikomosiomis informacinėmis ir išmaniosiomis technologijomis profesinėje veikloje ir skleisti informaciją visuomenei šiuolaikinėmis priemonėmis ir įvairiais informacijos kanalais.
 • Gebėsite sudaryti turizmo paslaugų rinkinius ir organizuoti apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir laisvalaikio paslaugas turizmo įmonėje, įvertinant skirtingus turistų poreikius ir parenkant tinkamas priemones.
 • Gebėsite vesti derybas, sudaryti sutartis su klientais ir turizmo paslaugų teikėjais, užtikrinti efektyvų turizmo paslaugų pardavimą.
 • Gebėsite sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir užsienio kalba (-omis), bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir visuomenės grupių atstovais, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Gebėsite nuolat mokytis, analizuojant mokslo ir turizmo verslo aplinkos naujoves.
 • Gebėsite dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ar pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, profesinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselėti etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius.

Kokios būtų karjeros galimybės?

Baigę šią studijų programą galėsite dirbti svetingumo įmonėse: viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose ir organizatoriuose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose. Taip pat studijos suteiks Jums pakankamai žinių, kad galėtumėte patys įkurti savo turizmo įmonę.

Kokius dalykus studijuosite?

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių), Užsienio kalba II, (anglų, vokiečių, rusų), Filosofija/Sociologija (alternatyviai pasirenkami).

Studijų krypties dalykai: Bendravimo psichologija, Socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė, Turizmo pagrindai, Dalykinė verslo kalba, Medijų technologijos, Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos, Maitinimo organizavimas, Turizmo inovacijos, Mikro-makroekonomika, Kelionių geografija, Kelionių organizavimo paslaugos, Apgyvendinimo verslas, Laisvalaikio organizavimas, Aplinkos ir žmogaus sauga, Verslininkystės pagrindai, Vadyba turizmo sektoriuje, Turizmo paslaugų marketingas, Verslo teisė, Apskaita ir finansai, Darnus turizmas, Projektų valdymas, Kokybės užtikrinimas, Baigiamojo darbo rengimo pagrindai ir Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas.

Praktikos: Verslumo ugdymo praktika, Praktika turizmo sektoriaus įmonėje, Baigiamoji praktika.

Alternatyviai pasirenkami moduliai. Svetingumo paslaugų vadybos alternatyva: Apgyvendinimo įmonių paslaugų valdymo sistemos, Apgyvendinimo paslaugų vadyba, Restoranų paslaugų vadyba. Kelionių ir laisvalaikio organizavimo alternatyva: Kelionių ir laisvalaikio paslaugų rezervavimo sistemos, Kelionių ir ekskursijų organizavimas, Pramogų ir renginių organizavimas.

* Turizmo paslaugų vadybos studijų programą studentai gali studijuoti ir nuotoliniu būdu.

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė - 3 metai; ištęstinė - 4 metai. 

Kuo įdomi ši studijų programa?

Ši studijų programa pasižymi itin aktyvia būsimųjų aplinkosaugininkų ir darbų saugos specialistų projektine, moksline ir kita veikla. Studentai tai galės įrodyti studijų metu aktyviai dalyvaudami aplinkos komponentų taršos (triukšmo, radioaktyviosios oro taršos, kvapų sklaidos, sąvartynų biodujų ir kt.) tiriamuosiuose darbuose, kurių rezultatus pristatys konferencijose, įvairiuose aplinkosauginiuose bei darbų saugos sričių konkursuose ir projektuose.

Lietuvoje ir visame pasaulyje žmogaus veikla intensyvėja, todėl vis daugiau kalbama apie aplinkos būklės kontrolę, taršą ir kitas su tuo susijusias problemas, taip pat, siekiant didinti darbo efektyvumą, įmonėse vis daugiau dėmesio skiriama darbų saugai ir darbuotojų sveikatai. Taigi tikslinga manyti, kad specialistų, turinčių žinių bei gebėjimų tiek aplinkos inžinerijos, tiek darbų saugos srityse, poreikis didės.

Ką gebėsite baigę šią studijų programą?

Baigę šią studijų programą:

 • Gebėsite taikyti švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones praktinėje veikloje.
 • Gebėsite rasti darbų saugos ir aplinkos inžinerijos veikloms aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius, savarankiškai parinkti/pritaikyti technologines, organizacines ir metodines priemones.
 • Gebėsite atlikti reikiamus tyrimus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie darbų saugos ir aplinkosaugines priemones.
 • Gebėsite planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti darbų saugą įmonėje.
 • Gebėsite spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias spręsti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymo problemas.
 • Gebėsite bendrauti su inžinierių bendruomene, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos specialistais bei visuomene sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginės veiklos problemas.
 • Gebėsite prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
 • Gebėsite palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
 • Gebėsite pavieniui ir komandoje kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginius uždavinius.

Kokios būtų karjeros galimybės?

Baigę studijas galėsite dirbti įvairių sričių  įmonėse ne tik su aplinkosauga susijusiose ir inžinieriaus kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose, bet ir darbų saugos specialistų pareigose bei derinant šias pareigybes tarpusavyje, pvz., aplinkos apsaugos institucijose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosauginėse įmonėse. Darbų saugos srityje - privačiose ir valstybinėse statybos ir kitų pramonės ar gamybos sričių įmonėse ir įstaigose ar organizacijose, darbų saugos mokymo, darbų saugos konsultacijų įmonėse.

Kokius dalykus studijuosite?

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Teisės pagrindai, Profesinės kalbos kultūra, Filosofija arba Sociologija (pasirinktinai).

Studijų krypties dalykai: Matematika, Aplinkos fizika, Elektrotechnikos pagrindai ir sauga, Aplinkos apsaugos politika ir teisė, Aplinkos chemija ir mikrobiologija, Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika, Darbuotojų saugos organizavimas įmonėje, Gaisrinė sauga, Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės, Civilinė ir radiacinė sauga, Saugus įrenginių eksploatavimas, Dujinių išlakų valymo technologijos, Kietųjų dalelių valymo technologijos, Nuotekų valymo technologijos, Vandens valymo technologijos, Atliekų tvarkymo technologijos, Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša, Dirvožemio apsauga, Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vertinimas, Aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, Darbų saugos dokumentų valdymas, Aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai, Baigiamojo darbo rengimo pagrindai ir Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas.

Praktikos: Technologinė praktika, Darbuotojų saugos praktika, Baigiamoji praktika (Saugos ir aplinkos). 

Alternatyviai pasirenkami dalykai: Cheminių medžiagų valdymas arba Toksikologija ir rizikos vertinimas (pasirinktinai), Atsinaujinantys energijos šaltiniai arba Švarioji gamyba (pasirinktinai), Ekoverslo planavimas ir organizavimas arba Projektų valdymas (pasirinktinai).

Moderni verslo vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė - 3 metai, ištęstinė - 4 metai.

Kuo įdomi ši studijų programa?

Šios studijų programos studentai rengiami kaip vadybininkai šiuolaikinei organizacijai. Lietuvoje vadybos, marketingo ir pardavimų srities specialistai patenka į paklausiausių darbuotojų trejetuką. Pabaigę studijas nesunkiai surasite darbą internetinėje erdvėje veikiančiose įmonėse.

Modernios verslo vadybos studijų programos absolventai sugebės prisitaikyti prie dinamiškos verslo aplinkos, kurti ir vystyti verslą, taikant modernios vadybos metodus, valdyti pokyčius, pritaikyti naujausias technologijas skaitmenizuojant verslą bei valdant procesus, išmanys besikeičiančius visuomenės poreikius, ugdys kritinį mąstymą ir kūrybiškai spręs verslo problemas.

Studijų metu užtikrinama lanksti mokymosi aplinka, skatinamas studentų savarankiškumas, aktyvumas, atsakomybė už studijų rezultatus, integruojamos praktinės ir savarankiško darbo užduotys, skatinamas gebėjimas dirbti komandoje, praktinių įgūdžių lavinimas specialybės  dalykų bei praktikų metu. Studijų procesas  orientuotas į kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, gebėjimo derėtis, veiksmų koordinavimo su kitais kompetencijų ugdymą.

Studijuoti bus galima ir nuotoliniu būdu.

Ką gebėsite baigę šią studijų programą?

Baigę šią studijų programą:

 • Suprasite šiuolaikinio verslo tendencijas bei pasaulinio verslo aplinką ir gebėsite ją analizuoti.
 • Išmanysite pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas bei ekonominius socialinius reiškinius, jų raidą ir geba taikyti praktinėje veikloje.
 • Išmanysite informacijos ir šiuolaikinių technologijų svarbą bei poveikį moderniam verslui.
 • Išmanysite ir gebėsite taikyti verslo teisės aspektus.
 • Žinosite apie verslo projektų rengimą ir gebėsite juos rengti.
 • Suprasite ir gebėsite taikyti socialinės atsakomybės, etikos principus ir vertybines nuostatas.
 • Gebėsite atrinkti informaciją, reikalingą šiuolaikinio verslo problemų sprendimui ir situacijos analizei.
 • Gebėsite sisteminti, analizuoti ir interpretuoti tyrimo duomenis.
 • Gebėsite kurti modernią, dinamišką, nuolat atsinaujinančią įmonę, greitai reaguojančia į verslo aplinkos pokyčius.
 • Gebėsite vystyti verslą (planuoti, organizuoti, vadovauti, kontroliuoti)
 • Gebėsite (su)valdyti procesus ir priimti sprendimus besikeičiančioje verslo aplinkoje
 • Gebėsite taikyti ir valdyti šiuolaikines technologijas
 • Gebėsite priimti sprendimus valdant žmogiškuosius išteklius.
 • Gebėsite vesti derybas ir komunikuoti su klientais bei partneriais.
 • Gebėsite sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis (lietuvių ir užsienio kalbomis) žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Gebėsite nuolat mokytis, analizuojant mokslo ir verslo aplinkos naujoves.
 • Gebėsite bendrauti ir bendradarbiauti bei skleisti informaciją įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
 • Gebėsite suprasti save visuomeniniame kontekste, atsakingai veikia neapibrėžtoje situacijoje.
 • Gebėsite būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, įkvepiančiu ir motyvuojančiu žmones tobulėti, siekti bendrų tikslų įmonės labui.
 • Gebėsite analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.

Kokios būtų karjeros galimybės?

Modernios verslo vadybos studijų programos absolventai galės dirbti vadybininkais šiuolaikinėse Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse ir jų padaliniuose, taip pat kaip marketingo, pardavimų specialistai. Galės kurti ir valdyti savo verslą.

Kokius dalykus studijuosite?

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Verslo anglų kalba, Vadovavimo psichologija, Filosofija arba Sociologija (alternatyviai pasirenkamas).

Studijų krypties dalykai: Verslo matematiniai modeliai ir duomenų analizė, Mikro-makroekonomika, Verslo etika, Komunikacija ir derybos, Marketingas, Modernioji vadyba, Verslo teisė, Dalykinė verslo kalba, Marketingo tyrimai ir inovatyvios IT, Verslo įmonės kūrimas, Elektroninis verslas, Verslo apskaitos ir apmokestinimo pagrindai, Vizualizacijos sprendimai verslui, Įmonių finansai ir investicijos, Žmonių išteklių vadyba, Logistika, Projektų valdymas, Pokyčių ir rizikų valdymas, Kokybės užtikrinimas.

Alternatyviai pasirenkami dalykai: Modernios prekybos valdymas / Tarptautinio verslo pagrindai; Skaitmeninis marketingas / Tarptautinis marketingas; Inovacijų vadyba / Verslo informacinės sistemos.

Praktikos: Interneto sprendimų verslui praktika, Specialybės įgūdžių lavinimo praktika įmonėje, Verslumo ugdymo praktika, Baigiamoji praktika.