utenos-kolegija.lt

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai

Minimalūs reikalavimai1 stojantiems į valstybės finansuojamas vietas

Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Minimalus konkursinis balas4

Lietuvių k.

Užsienio k. (anglų, prancūzų ar vokiečių k.)2

Matematika

Iki 2014 metų

įskaitytinai

 

Netaikomi

Netaikomi

Taikomas visiems stojantiems į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

Konkursinio balo sudarymui reikalingų mokomųjų dalykų sąrašas - www.utenos-kolegija.lt

skiltyje „Stojantiesiems“ - > „Priėmimas“.

Stosiantiems 2019 m. – kol kas nepatvirtintas

 

2015

Išlaikytas VBE arba MBE3

išlaikytas VBE

 

Netaikomas

2016

Išlaikytas VBE

2017

2018

Išlaikytas ne mažiau kaip 25 balais VBE

Išlaikytas bent vienas VBE

2019

Visi šių dalykų brandos egzaminai turi būti valstybiniai. Jų įvertinimų vidurkis turi būti ne žemesnis kaip 25.

Penkių privalomų dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6.

Teisės aktas

Išlaikytas bent vienas VBE

1 Reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos.

2 Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas.

3 VBE – valstybinis brandos egzaminas, MBE – mokyklinis brandos egzaminas.

4 Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos minimalaus konkursinio balo reikalavimas netaikomas. Į konkursinį balą vietoje egzaminų įvertinimų įskaitomi metiniai pažymiai.Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2019 m. taisyklėse