utenos-kolegija.lt
Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120 "Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo", asmenims, pretenduojantiems į koleginių studijų valstybės finansuojamas vietas taikomi šie minimalūs rodikliai:
  1. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m., turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį egzaminą bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų įvertinimas) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
  2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 ar 2017metais, turi būti išlaikę 1. papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų įvertinimas).
  3. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 metais, turi būti išlaikę 1 papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu (ne mažesniu nei 25 balų įvertinimas).
  4. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, 1., 2. ir 3. papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
Asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas Kolegijoje, taikomi šie minimalūs rodikliai:
  1. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2017 metų įskaitytinai, minimalus rodiklis - vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
  2. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 metais, reikia būti išlaikius bent 1 valstybinį brandos egzaminą. (pagal Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 d.)

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, į valstybės nefinansuojamas studijų vietas bei pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 m., nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, mažiausias stojamasis konkursinis balas - 2. Konkursinis balas sudaromas pagal IV, V skyriuose nurodytus principus. Netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 "Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo".

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse