utenos-kolegija.lt
Konkursinis balas sudaromas pagal "Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą" ir 2018 metų studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygas. Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami.
Pagrindiniai kriterijai:

1. Konkursinio balo formavimui imami keturių dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba mokyklinių) įvertinimai:

1.1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas - 0,4. Jei šio dalyko egzaminas nelaikytas, laikoma, kad jo įvertinimas 0.

1.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

1.3. Trečiojo dalyko - bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas - brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

Technologijos mokslų ir inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse bei informatikos inžinerijos studijų krypčių grupėje trečiuoju dalyku gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aitmetinis vidurkis.

1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino ar metinio pažymio, jei lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas) įvertinimas. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

2. Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui). Taip pat netaikoma asmenims, stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, jei jiems privalomi 4 punkte nurodyti valstybiniai egzaminai).

3. Jeigu asmens brandos atestate yra įrašyta "Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)"œ, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal "Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo"  4 priedą.

4. Stojamųjų egzaminų nėra.

KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS 

PAPILDOMI KRITERIJAI IR PAPILDOMI BALAI

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse