utenos-kolegija.lt
Konkursinis balas sudaromas pagal "Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą" ir 2018 metų studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygas. Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami.
Pagrindiniai kriterijai:

1. Konkursinio balo formavimui imami keturių dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba mokyklinių) įvertinimai:

1.1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas - 0,4. Jei šio dalyko egzaminas nelaikytas, laikoma, kad jo įvertinimas 0.

1.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

1.3. Trečiojo dalyko - bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas - brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į technologijų, informatikos bei inžinerijos mokslų studijų krypčių programas, į konkursinį balą gali būti įskaitomas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (baigusiems profesines mokyklas iki 2012 m. įskaitytinai - kvalifikacinio egzamino įvertinimas, skirto Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtą kvalifikaciją, įvertinimas); teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino ar metinio pažymio, jei lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas) įvertinimas. Jo svertinis koeficientas - 0,2.

2. Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui). Taip pat netaikoma asmenims, stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, jei jiems privalomi 4 punkte nurodyti valstybiniai egzaminai).

3. Jeigu asmens brandos atestate yra įrašyta "Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)"œ, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal "Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo"  4 priedą.

4. Stojamųjų egzaminų nėra.

KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS 

PAPILDOMI KRITERIJAI IR PAPILDOMI BALAI

Daugiau informacijos Utenos kolegijos studentų priėmimo 2018 m. taisyklėse (projektas)