Projektų valdymo skyrius

Skyriaus veikla

  1. Teikia pasiūlymus Kolegijos bendruomenei Kolegijos strateginių tikslų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų, kitos projektinės paramos, neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimu, įgyvendinimo klausimais.
  2. Informuoja Kolegijos bendruomenę apie galimybes teikti projektų paraiškas ES struktūrinių fondų ir kitų programų paramai gauti.
  3. Inicijuoja paraiškų rengimą ir teikia konsultacinę pagalbą projektų paraiškas rengiančioms ir projektus vykdančioms darbo grupėms, esant būtinybei, formuoja darbo grupes.
  4. Kaupia ir sistemina informaciją apie Kolegijoje vykdomus ES struktūrinių fondų ir kitų programų finansuojamus projektus bei parengtas paraiškas.
  5. Organizuoja šalies, regiono ir Kolegijos bendruomenei neformalaus suaugusiųjų švietimo kursus, seminarus, konferencijas ir kitus mokymus, rengia, registruoja ir išduoda pažymėjimus, žyminčius įgytą kvalifikaciją ar kompetencijas.
  6. Kaupia ir platina informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jo realizavimo galimybes šalyje, Utenos regione, Kolegijoje.
  7. Kartu su kitais Kolegijos padaliniais dalyvauja vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, orientuotą į ES ir kitokios projektinės paramos įsisavinimą, neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtrą, darbo rinkos poreikių analizę.
  8. Skleidžia ir teikia informaciją šalies ir regiono visuomenei, Kolegijos bendruomenei apie Kolegijoje vykdomus projektus, siūlomas paslaugas neformalaus suaugusiųjų švietimo, veiklos srityse.
  9. Bendradarbiauja su šalies aukštosiomis mokyklomis, Utenos regiono rajonų savivaldybių administracijomis, švietimo skyriais, įvairiais mokymo centrais, verslo įmonėmis, asociacijomis.

Skyriaus darbuotojai

Projektų valdymo skyriaus vedėja:

Aurelija Pelenienė
Veiklos sritis – ES struktūrinės paramos ir kitų programų projektai
El. paštas: aurelija@utenos-kolegija.lt 
Adresas: 26 kab., Maironio g. 7, Utena
Tel.: (8-389) 51662, (8-687) 23885

Projektų valdymo skyriaus specialistė:

Dalia Stunžėnienė
Veiklos sritis – formalus ir neformalus suaugusiųjų švietimas: kursai, seminarai, autoriniai seminarai, konferencijos
El. paštas: dalia.st@ukolegija.lt
Adresas: 26 kab., Maironio g. 7, Utena
Tel.: (8-389) 51662, (8-677) 95329