utenos-kolegija.lt

Eelektroninio mokymo centro (EMC) misija – vykdyti Kolegijos elektroninio mokymo(si) plėtrą, užtikrinant savalaikę, su elektroniniu mokymu susijusią, technologinę ir metodinę paramą Kolegijos padaliniams, studentams, dėstytojams, Lietuvos bei užsienio įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, asociacijoms bei privatiems asmenims.

EMC tikslas - vykdyti efektyvią ir darnią elektroninių studijų plėtrą Kolegijoje.

EMC funkcijos:

 • užtikrinti Kolegijos elektroninio mokymo(si) aplinkos funkcionavimą bei priežiūrą;
 • prižiūrėti, administruoti elektroninio mokymo(si) aplinkas, registruoti vartotojus. Registruojant vartotojus EMC vadovaujasi Studijų skyriaus pateiktais studijuojančiųjų sąrašais;
 • inicijuoti elektroninio mokymo/si aplinkos funkcionavimui reikalingų technologinių priemonių modernizavimą, diegimą ir plėtrą Kolegijoje;
 • konsultuoti Kolegijos projektų, skatinančių, plečiančių bei tobulinančių elektroninio mokymo(si) sistemą Kolegijoje, rengėjus. Inicijuoti tokių projektų rengimą;
 • teikti administracinę, metodinę, akademinę paramą Kolegijos padaliniams, dėstytojams ir studentams planuojant, organizuojant ir vykdant elektroninį mokymą Kolegijos studentams, Rytų Aukštaitijos regiono ir šalies visuomenei:
 • organizuoti didaktinius ir metodologinius seminarus elektroninio mokymo teikėjams-dėstytojams;
 • teikti pagalbą dėstytojams perkeliant dalyko turinį į virtualią mokymosi aplinką. Už turinio kokybę atsako pats dėstytojas;
 • supažindinti Kolegijos dėstytojus su kriterijais, pagal kuriuos studijų dalykas gali būt pripažintas tinkamu elektroniniam mokymui, paaiškinti šių kriterijų turinį;
 • organizuoti dalykų pripažinimo tinkamu elektroniniam mokymui procedūras, akreditaciją.
 • Kolegijos padaliniams inicijuojant talkinti ir konsultuoti organizuojant konferencijas ir seminarus, kviečiant ekspertus skaityti paskaitų vaizdo konferencijų būdu;
 • planuoti, organizuoti bei administruoti Kolegijos interaktyvių Verslo praktinio mokymo firmų (toliau - VPMF) veiklą, pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas;
 • inicijuoti Kolegijos padalinių, centrų bendravimą ir bendradarbiavimą vykdant Kolegijos VPMF veiklas;
 • teikti Kolegijos administracijai, padalinių vadovams, dėstytojams informaciją apie elektroninio mokymo(si) kompetencijų kėlimo priemones (organizuojamus seminarus, konferencijas, mokymus, kursus ir pan.);
 • supažindinti Kolegijos administraciją, dėstytojus su Europoje ir pasaulyje vyraujančiais elektroninio mokymo organizavimo būdais, priemonėmis bei technologijų panaudojimo tendencijomis;
 • vykdyti elektroninio mokymo(si) didaktikos ir technologijų panaudojimo, organizavimo tyrimus;
 • vykdyti su EMC tikslais ir funkcijomis susijusius Kolegijos administracijos pavedimus;
 • vykdyti kitą su EMC funkcijomis susijusią veiklą.

Elektroninio mokymo centro nuostatai

Į Elektroninio mokymo centro struktūrą įeina ir Verslo praktinio mokymo firmos

Utenos kolegijoje naudojamos elektroninio mokymo priemonės:

Kontaktai:

Elektroninio mokymo centro vadovė

dr. Jūratė Urbonienė

el. paštas jurate99@ukolegija.lt

Verslo praktinio mokymo firmos 'Siluetas" koordinatorė lektorė Rasa Bražulienė
el. paštas: brazuliene@gmail.com
Verslo praktinio mokymo firmos "Interjeras" koordinatorė lektorė Ramutė Narkūnienė
el. paštas: ramutenarkuniene@gmail.com
IT inžinierius
Mantas Mikulėnas

Adresas:
Maironio g. 18, 9 aukštas, Utena