utenos-kolegija.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2016 m. birželio 29 d. pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555) 27 straipsniu:

Kolegijos taryba atlieka šias funkcijas:

 • suderinusi su Akademine taryba, teikia tvirtinti Vyriausybei statuto pakeitimus;
 • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
 • renka, skiria ir atleidžia Kolegijos direktorių;
 • svarsto ir tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • suderinusi su Akademine taryba, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Kolegijos bendruomenei;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas Kolegijos statute ir kituose teisės aktuose.

Taryba sudaroma iš 9 (devynių) narių 5 metų kadencijai:

 1. Vieną Tarybos narį skiria ir atšaukia Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka.
 2. Keturi Tarybos nariai renkami Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkime iš kandidatų – akademinės bendruomenės narių, priklausančių Kolegijos personalui ir kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.
 3. Keturi Tarybos nariai renkami iš kandidatų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams: trys nariai - viešojo konkurso būdu ir vienas narys – Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas

Utenos kolegijos tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas - Valdas Trinkūnas, UAB „Raminora“ (SPA VILNIUS) generalinis direktorius
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Sergejus Rybakovas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo konsultantas
Tarybos sekretorė – Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja

Nariai:

Vaida Steponėnienė - Karjeros centro vadovė
Rūta Jurgelionienė - Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Jurgita Banytė-Pilkauskienė - Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Grėta Vitkelytė - Utenos kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių studijų Transporto verslo studijų programos TV-16 gr. studentė
Alvydas Katinas - Utenos rajono savivaldybės meras, išrinktas Utenos kolegijos Studentų atstovybės
Artūras Jukna - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorius

Kolegijos tarybos kontaktai: taryba@utenos-kolegija.lt 

Iš kairės: dr. A. Jukna, J. Banytė-Pilkauskienė, R. Jurgelionienė, A. Katinas, D. Šakalytė, G. Vitkelytė, V. Trinkūnas, V. Steponėnienė, S. Rybakovas.

Utenos kolegijos tarybos darbo reglamentas

Kolegijos tarybos veikla>>>