utenos-kolegija.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2016 m. birželio 29 d. pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534  (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555) 27 straipsniu:

Kolegijos taryba atlieka šias funkcijas:

 • suderinusi su Akademine taryba, teikia tvirtinti Vyriausybei statuto pakeitimus;
 • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
 • renka, skiria ir atleidžia Kolegijos direktorių;
 • svarsto ir tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • suderinusi su Akademine taryba, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Kolegijos bendruomenei;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas Kolegijos statute ir kituose teisės aktuose.

Taryba sudaroma iš 9 (devynių) narių 5 metų kadencijai:

 1. Vieną Tarybos narį skiria ir atšaukia Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka.
 2. Keturi Tarybos nariai renkami Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkime iš kandidatų – akademinės bendruomenės narių, priklausančių Kolegijos personalui ir kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.
 3. Keturi Tarybos nariai viešo konkurso būdu renkami iš kandidatų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams. Iš jų vienas narys – Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas

Utenos kolegijos tarybos sudėtis:
Tarybos pirmininkas - Valdas Trinkūnas, UAB „Raminora“ (SPA VILNIUS) generalinis direktorius
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Sergejus Rybakovas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo konsultantas
Tarybos sekretorė – Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja

Nariai:
 1. Vaida Steponėnienė - Karjeros centro vadovė
 2. Rūta Jurgelionienė - Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
 3. Jurgita Banytė-Pilkauskienė - Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
 4. Grėta Vitkelytė - Utenos kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių studijų Transporto verslo studijų programos TV-16 gr. studentė
 5. Alvydas Katinas - Utenos rajono savivaldybės meras, išrinktas Utenos kolegijos Studentų atstovybės
 6. Artūras Jukna - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorius

Iš kairės: dr. A. Jukna, J. Banytė-Pilkauskienė, R. Jurgelionienė, A. Katinas, D. Šakalytė, G. Vitkelytė, V. Trinkūnas, V. Steponėnienė, S. Rybakovas.

Utenos kolegijos tarybos darbo reglamentas

Kolegijos tarybos veikla>>>