Konsultacija telefonu: 8-687-82516
utenos-kolegija.lt

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

1) nustato studijų tvarką; 2) tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį; 3) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama; 4) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; 5) kolegijos statuto nustatyta tvarka šaukia kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems kolegijos veiklos klausimams aptarti; 6) savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus; 7) svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl kolegijos statuto pakeitimų; 8) svarsto direktoriaus pateiktą kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama ir kolegijos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai; 9) svarsto direktoriaus teikiamus kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai; 10) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas; 11) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų; 12) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos; 13) tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 14) atlieka kitas teisės aktuose ir kolegijos  statute nustatytas funkcijas.

(Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555))

Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių.

Akademinės tarybos nariais yra Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, Kolegijos administracijos nariai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovai.

AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

Pirmininkė – Rima Žarskutė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.
Sekretorė – Zita Ribokienė, Medicinos fakulteto lektorė.

Nariai:

  1. Dr. Raimundas Čepukas, direktorius – Akademinės tarybos narys pagal pareigas.
  2. Dr. Daiva Kriukelytė, Medicinos fakulteto docentė.
  3. Dr. Aleksandras Kirka, Verslo ir technologijų fakulteto docentas.
  4. Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto dekanė.
  5. Edita Šileikytė, Verslo ir technologijų fakulteto VV-17 gr. studentė.
  6. Karolina Nekrašiūtė, Medicinos fakulteto BH-17 gr. studentė.
  7. Vijolė Satkauskienė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.
  8. Ramunė Ubeikienė, Medicinos fakulteto lektorė.
  9. Dr. Jūratė Urbonienė, Verslo ir technologijų fakulteto docentė.

Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas.

Utenos kolegijos akademinės etikos komiteto veiklos nuostatai

2019-2020 m. m. VEIKLOS PROGRAMA

Akademinės tarybos veikla>>>

Utenos kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė
Rima Žarskutė