utenos-kolegija.lt

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

tvirtina studijų programas ir teikia Kolegijos direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti;vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;nustato studijų tvarką, tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji diegiama;fakulteto tarybos teikimu tvirtina fakulteto nuostatus ir fakulteto tarybos nuostatus; vadovaudamasi Kolegijos tarybos nustatytais Kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; Kolegijos direktoriaus teikimu 5 metų kadencijai tvirtina pavaduotojų ir fakultetų dekanų kandidatūras; gali inicijuoti siūlymus dėl Kolegijos struktūros pertvarkos;Kolegijos fakultetų tarybų siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus veiklos rezultatus, teikia Kolegijos garbės vardus;atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

(Pastaba. žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 160-7591 (2011-12-28); Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Nr. XI-1920, 2012-01-19, Žin., 2012, Nr. 13-554 (2012-01-28)).

Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių.

Akademinės tarybos nariais yra Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, Kolegijos administracijos nariai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovai.

AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

Pirmininkas – Doc. dr. Raimundas Čepukas, Medicinos fakulteto dekanas.
Pirmininko pavaduotoja - Rima Žarskutė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.
Sekretorė - Zita Ribokienė, Medicinos fakulteto lektorė.

Nariai:

1. Lolita Buitvydaitė, Medicinos fakulteto SD-17 gr. studentė.

2. Prof. dr. Gintautas Bužinskas, Kolegijos direktorius, Akademinės tarybos narys pagal pareigas.

3. Dr. Daiva Kriukelytė, Medicinos fakulteto docentė.

4. Dr. Aleksandras Kirka, Verslo ir technologijų fakulteto docentas.

5. Povilas Lazdauskas, Medicinos fakulteto DT-15 gr. studentas.

6. Vijolė Satkauskienė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.

7. Aliona Sinicienė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.

8. Zita Zajančkauskienė, Medicinos fakulteto lektorė.

Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas.

Utenos kolegijos akademinės etikos komiteto veiklos nuostatai

Akademinės tarybos veikla>>>

2017 m. spalio 27 d. 10 val. (Maironio g. 7, 25 kab., Utena) kviečiamas Akademinės tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių kandidatų į Tarybos narius rinkimai.
  2. Naujos sudėties Kolegijos tarybos tvirtinimas.

Informaciją apie išrinktus ir / ar paskirtus bei viešo konkurso būdu renkamus kandidatus rasite čia: http://www.utenos-kolegija.lt/visuomenei/tarybos-rinkimai

Utenos kolegijos Akademinės tarybos pirmininkas
Doc. dr. Raimundas Čepukas