utenos-kolegija.lt

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos  Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba  yra nepriklausomas  kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.  Savo  veikloje Darbo taryba  vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius ir VšĮ Utenos kolegijos darbo tarybos nuostatais, patvirtintais Darbo tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolu Nr. V16-14.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkas - Juozas Urbanavičius, sekretorė - Janina Nargelienė, nariai: Vilma Andrašienė,  Regina Gučiuvienė, Egidijus Gečiauskas.