utenos-kolegija.lt

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Savo veikloje Darbo taryba vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, ir VšĮ Utenos kolegijos Darbo tarybos reglamentu.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – Vigandas Leleiva
Sekretorė - Ramutė Kavoliūnienė
Nariai:
Zita Ribokienė
Aušra Stoškienė
Vilma Andrašienė
Atsarginė narė - Aušra Lankauskienė.

Darbo tarybos el. p. darbo.taryba@utenos-kolegija.lt