utenos-kolegija.lt

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos  Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba  yra nepriklausomas  kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.  Savo  veikloje Darbo taryba  vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, ir VšĮ Utenos kolegijos Darbo tarybos reglamentu.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkas - Vigandas Leleiva, sekretorė - Ramutė Kavoliūnienė, narės: Zita Ribokienė, Aušra Stoškienė, Vilma Andrašienė. Atsarginė narė - Aušra Lankauskienė.

Darbo tarybos el. p. darbo.taryba@utenos-kolegija.lt