utenos-kolegija.lt

Gerbiamieji!

Kolegija nuosekliai ir kryptingai vykdo savo misiją rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.

Nemenki iššūkiai kolegijos laukia siekiant numatytos vizijos – tapti modernia, dinamiška, pelniusia nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą aukštojo mokslo institucija, skatinančia ir puoselėjančia kademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų būtinybe, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Aukštaitijos regiono bei Lietuvos gyvenime.

Per savo veiklos metus Kolegijos bendruomenė yra pasiekusi nemažai svarių rezultatų studijų programų kūrimo ir atnaujinimo, projektinės veiklos, tarptautiškumo didinimo, kokybės užtikrinimo ir kt. srityse.

Kolegija, būdama integrali Europos aukštojo mokslo erdvės dalis, savo veiklą modeliuoja atsižvelgdama į šiandienos iššūkius ir siekia įsitvirtinti tarptautinėje akademinėje erdvėje, dalyvaudama reikšmingose tarptautinėse asociacijose, skatindama akademinį dėstytojų ir studentų judumą, kurdama jungtines studijų programas su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Jau šiuo metu kai kurių studijų programų studentams sudarytos sąlygos įgyti ne tik Kolegijos, bet ir kitų užsienio aukštųjų mokyklų veikiančių Bulgarijoje, Jungtinėje Karalystėje, diplomus. Atsižvelgiant į tarptautinės darbo rinkos poreikius Kolegija ugdo kūrybiškus, atsakingus, mokančius priimti sprendimus ir spręsti konkrečias problemas bei turinčius tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų specialistus. Tokias kompetencijas įgyti leidžia vienintelėje Lietuvos kolegijoje  – Utenos kolegijoje – taikoma probleminio mokymo/si sistema.

Aukštojo mokslo sektoriaus dinamika, ekonominiai, socialiniai ir demografiniai veiksniai skatina Kolegiją siekti naujų ir ambicingų tikslų. Svarbiausias jų - būti konkurencinga ne tik regiono, bet ir šalies bei užsienio aukštojo mokslo institucija, pritraukiant geriausius studentus iš Lietuvos ir užsienio, suteikiant studentams daugiau galimybių įgyti jungtinius diplomus ir/ar jungtinius, dvigubus laipsnius, kuriant paklausias studijų programas ir sistemingai modernizuojant jau įgyvendinamas. 

Akademinės bendruomenės žinių ir patirties mainai nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, mokslo taikomosios veiklos ir ryšių su verslu skatinimas, bendražmogiškų vertybių ir socialinės atsakomybės puoselėjimas, partnerystės su šalies ir Europos aukštojo mokslo institucijomis, regiono darbdaviais plėtojimas, nuolatinis atsinaujinimas, atvirumas ir bendras darbas – pagrindiniai veiklos principai, kuriais vadovaujasi Kolegijos bendruomenė priimdama ateities iššūkius.

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Prezidentas, Utenos kolegijos direktorius

Prof. dr. Gintautas Bužinskas