utenos-kolegija.lt

PATVIRTINTA

Utenos kolegijos tarybos

2018 m. gegužės 14 d. sprendimu T-20

 Kandidatų į VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigas sąrašas
  1. Vitalija Bartuševičienė (gyvenimo aprašymas)
  2. Gintautas Bužinskas (gyvenimo aprašymas)
  3. Aliona Sinicienė (gyvenimo aprašymas)

Skelbimas apie viešąjį konkursą VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

Vadovaudamasi Viešojo konkurso VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Utenos kolegijos tarybos 2018 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-2 (Utenos kolegijos tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-17 redakcija), VšĮ Utenos kolegijos Taryba skelbia viešąjį konkursą (toliau – Konkursas) eiti VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigas (kadencijos trukmė – 5 metai).
Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:
1. Išsilavinimas - universitetinis magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas) ir ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų pedagoginio ir vadybinio darbo patirtis.
2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002-06-13) reikalavimus.
3. Komunikacija ne mažiau kaip dviem Europos Sąjungos valstybių oficialiomis kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų – prioritetas).
4. Kompiuterinis raštingumas.
5. Nepriekaištinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
5.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas;
5.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
5.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
5.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
6. Pretendento į Kolegijos direktoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Kolegijos misiją, puoselėja Kolegijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, turi žinių aukštojo mokslo srityje, patirties bei gebėjimų valdant strateginius, finansinius ir turto reikalus, turi didelį pasitikėjimą visuomenėje, ir kitų kompetencijų, reikalingų vykdyti Kolegijos direktoriaus pareigas.
7. Pretenduoti į Kolegijos direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 (penkerių) metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra, iki vykdomų rinkimų ėjo VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigas.
Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. gegužės 8 d. darbo metu užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu Jurgitai Banytei-Pilkauskienei, Utenos kolegijos Tarybai, Maironio g. 7, 27 kab., Utena, 28142 Utena, turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti Konkurse pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą (as) kopiją (as).
4. Pretendentui suteiktą mokslo daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą kopiją.
5. Pretendento gyvenimo aprašymą (CV) pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą, kuriame atsiskleistų pedagoginė ir vadybinė patirtis ir patvirtinančių dokumentų kopijas (Aprašo 3 priedas).
6. Pretendento veiklos, jį išrinkus Kolegijos direktoriumi, programą artimiausiems 5 metams (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių). Pretendento veiklos programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma „Pretendento į Utenos kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“.
7. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, užpildytą pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 4 priedas).
8. Užsienio kalbų mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui.

* Pareiškinių dokumentų formos pateikiamos: www.utenos-kolegija.lt

Dėl išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome kreiptis darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val. tel. +370 656 12981 arba el.paštu taryba@utenos-kolegija.lt.