utenos-kolegija.lt
Konkursinis balas sudaromas pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą“ ir 2017 metų studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygas. Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami.
Pagrindiniai kriterijai:
1. Konkursinio balo formavimui imami keturių dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba mokyklinių) įvertinimai:
1.1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas – 0,4. Jei šio dalyko egzaminas nelaikytas, laikoma, kad jo įvertinimas 0.
1.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas – 0,2.
1.3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas – 0,2. Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į technologijos mokslų srities programas, į konkursinį balą gali būti įskaitomas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (baigusiems profesines mokyklas iki 2012 m. įskaitytinai – kvalifikacinio egzamino įvertinimas, skirto Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtą kvalifikaciją, įvertinimas); teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ 10.1 punktą.
1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino ar metinio pažymio, jei lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas) įvertinimas. Jo svertinis koeficientas – 0,2.
2. Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui).
3. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ 3 priedą.
4. Stojamųjų egzaminų nėra.
5.Konkursinis balas apskaičiuojamas, naudojant dešimtbalę 0–10 balų skalę. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai.

6. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama, kaip nurodyta „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ 3 priede.

KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

PAPILDOMI KRITERIJAI IR PAPILDOMI BALAI

Daugiau informacijos rasite Priėmimo į Utenos kolegiją 2017 m. taisyklėse