utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJA KVIEČIA

  • Perspektyvios studijų programos
  • Aukšta studijų kokybė
  • Kelių diplomų galimybė
  • Baigusiems profesinio mokymo ir rengimo centrus tos pačios krypties studijos yra sutrumpinamos
  • Organizuojamos nuotolinės studijos

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Utenos kolegijoje taikomas teisės aktais nustatytas minimalus konkursinis balas.

1. Stojančiųjų patogumui, susidarius ne mažesnei kaip 10 asmenų grupei, kai kurių studijų programų studijos gali būti organizuojamos Visagine  ir Ukmergėje (teirautis Dokumentų priėmimo tarnybos telefonais).

2. Vykdomas Studentų priėmimas į individualias studijas, baigusiems aukštesniąsias mokyklas ir/ar įgijusiems kompetencijas neformaliuoju būdu.

3. Vykdomas Studentų priėmimas į aukštesnius kursus, kurie mokėsi ir dėl įvairių priežasčių nebaigė Utenos kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos, arba baigė ir nori studijuoti kitą studijų programą (specializaciją).

4. Organizuojamos studijos nuotoliniu būdu.  Tai puiki galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą ir  profesinio bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje).  Nuotolinės  studijos vyksta taikant šiuolaikines informacines komunikacines  technologijas.  Nuotoliniu būdu kviečiame studijuoti turizmo ir viešbučių administravimo, verslo vadybos, informacinių sistemų technologijų ir socialinio darbo studijų programas.  Pageidavimą studijuoti nuotoliniu būdu prašome išreikšti sutarties pasirašymo metu.

5. Tikslinio finansavimo galimybės: Valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų nepopuliarios specialybės gali gauti tikslinį finansavimą. Tikslinę studijų vietą gavęs studentas, baigęs mokslus, turės trejus metus atidirbti pagal įgytą specialybę.

Tikslinį finansavimą gali gauti ne tik studentai stodami į pirmą kursą, bet ir jau studijuojantys už mokslą mokantys studentai studijų kainos daliai kompensuoti ir studijoms tęsti.

Studentas, aukštoji mokykla ir darbdavys pasirašo trišalę sutartį. Prastai besimokantis studentas tikslinio krepšelio netenka ir turi valstybei kompensuoti į jo studijas investuotas lėšas, taip pat kaip ir nevykdantis sutarties įsipareigojimų absolventas.

Plačiau žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=466051&p_tr2=2

6. Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams". Plačiau žr. https://www.vsf.lt/index.php?id=2223

7. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2016 m. sausio 1 d. 56,0 Eur);

2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 Eur). Plačiau žr. http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

8. Valstybės studijų fondas taip pat administruoja tokias veiklas kaip:

8.1. Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Plačiau žr. https://www.vsf.lt/lt/studiju-stipendijos

8.2. Socialines stipendijas (114 Eur per mėnesį) gali gauti pažangūs aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Plačiau žr. https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

8.3. Valstybės remiamos paskolos: 1) Paskolą studijų kainai sumokėti; 2) Paskola gyvenimo išlaidoms; 3) Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Plačiau žr. https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos

Kitos veiklos sritys. Žr. https://www.vsf.lt/

Priėmimas į Utenos kolegiją 2017 m. vykdomas pagal universitetų ir kolegijų BENDRĄSIAS PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TAISYKLES. Informacija apie priėmimo procedūras bei datas skelbiama ir prašymai priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje http://www.lamabpo.lt/  ir Utenos kolegijoje.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas vykdomas visus metus kolegijos nustatyta tvarka ir terminais.

Daugiau informacijos:
Dokumentų priėmimo tarnyba, Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel.:  8  687 82 516, ( 8 – 389) 516 62;  el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt;
www.utenos-kolegija.lt