utenos-kolegija.lt

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ VšĮ UTENOS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Vadovaudamasi Viešojo konkurso VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Utenos kolegijos tarybos 2018 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-2, VšĮ Utenos kolegijos Taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).


Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:
1. Išsilavinimas - universitetinis magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas) ir ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų pedagoginio ir vadybinio darbo patirtis.
2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002-06-13) reikalavimus.
3. Komunikuoti ne mažiau kaip dviem Europos Sąjungos valstybių oficialiomis kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų – prioritetas).
4. Kompiuterinis raštingumas.
5. Nepriekaištinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
5.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas;
5.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
5.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
5.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
6. Kandidato į Kolegijos direktoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Kolegijos misiją, puoselėja Kolegijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, turi žinių aukštojo mokslo srityje, patirties bei gebėjimų strateginių, finansinių, turto reikalų valdyme, turi didelį pasitikėjimą visuomenėje, ir kitų kompetencijų, reikalingų Kolegijos direktoriaus pareigoms vykdyti.
7. Kandidatuoti į Kolegijos direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris:
7.1. yra Kolegijos Tarybos narys;
7.2. dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra, iki vykdomų rinkimų ėjo VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigas.


Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2018 m. kovo 2 d. 14.30 val. užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą ar siunčia registruotu laišku adresu: Jurgitai Banytei-Pilkauskienei, Utenos kolegijos Taryba, Maironio g. 7, 25 kab., 28142 Utena, pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti Konkurse pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą kopiją.
4. Pretendentui suteiktą mokslo daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą kopiją.
5. Pretendento gyvenimo aprašymą (CV), kuriame atsispindėtų pedagoginė ir vadybinė patirtis ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas (Kolegijos Tarybos patvirtinta rekomendacinė CV forma, Aprašo 3 priedas).
6. Pretendento veiklos, jį išrinkus Kolegijos direktoriumi, programą artimiausiems 5 metams (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių).
7. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, užpildytą pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 4 priedas).
8. Užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui.

* Pareiškinių dokumentų formos pateikiamos: www.utenos-kolegija.lt

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis:
el.paštu: taryba@utenos-kolegija.lt, tel. +370 656 12981