utenos-kolegija.lt

Vadovaujantis Utenos kolegijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 878 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 948 redakcija), Utenos kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas:

 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;
 • svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos organizacinės struktūros pertvarkos planus;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise bei kitu teisėtu pagrindu valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų direktorių;
 • nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
 • tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;
 • direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;
 • svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;
 • užtikrina Kolegijos atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais informuoja visuomenę apie Kolegijos veiklos rezultatus;
 • rūpinasi parama Kolegijai;
 • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina ir Vyriausybei teikia Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki balandžio 1 dienos;
 • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:
 • vieną narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, o jeigu studentų atstovybės nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija);
 • kiti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai Akademinės tarybos nustatyta tvarka skiria 4 narius;
 • Akademinės tarybos nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir atšaukiami 4 Tarybos nariai, nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams, iš jų vieną narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, o jeigu studentų atstovybės nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija). Šie 4 nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami atsižvelgiant į Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.
Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas
Utenos kolegijos tarybos darbo reglamentas

Utenos kolegijos taryba:
Tarybos pirmininkas - Danukas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius;
Tarybos pirmininko pavaduotojadoc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai;
Tarybos sekretorė - Vaida Steponėnienė, Utenos kolegijos Karjeros centro vadovė.

Nariai:
Paulina Limbaitė, Utenos kolegijos Kineziterapijos studijų programos KS-14 grupės studentė;
Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras;
Virginijus Kantauskas, UAB „BIOVELA group“ ir UAB „Utenos mėsa“ generalinis direktorius;
Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorė;
Regina Bagdonavičienė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė;
Zita Zajančkauskienė, Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros vedėja.

Kolegijos tarybos veikla>>>